ДОС

Децата се обучават на основание „ Основни образователни направления съгласна Наредба № 5/03.06.2016 за предучилищно образование

 

Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен
стандарт за предучилищното образование, както и:
1. организацията на дейностите в предучилищното образование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението и определя:
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно
направление в отделните възрастови групи.
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно от училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование, както и от специалните училища, които осъществяват предучилищното образование за деца със сензорни увреждания.
Чл. 3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.